اضافه کردن فونت کاتب به نرم افزار اتوکد به صورت تصویری

با توجه به استفاده از فونت های مختلف در نرم افزار اتوکد ، و فراگی...