معماری خورشیدی غیرفعال پروژه پاورپوینت معماری

معماری با موضوع معماری خورشیدی غیرفعال از جمله پرژه های کامل پاورپوینت ... 

12500 تومان

پاورپویینت طراحی اقلیمی پروژه تنظیم شرایط محیطی کامل

پروژه معماری پاورپویینت طراحی اقلیمی که در قالب یک فایل پاورپوینت با... 

12500 تومان

معماری هوشمند پروژه پاورپوینت معماری

پروژه پاورپوینت معماری هوشمند که به توضیحاتی در باب طراحی ها... 

12500 تومان

مطالعات شهر اردبیل کامل و در قالب پروژه پاورپوینت

پروژه پاورپوینت مطالعات شهر اردبیل که به بررسی کامل مسائل جغرافی... 

12500 تومان

مدرسه در اقلیم های مختلف + پروژه پاورپوینت و معرفی

پروژه پاورپوینت مدرسه در اقلیم های مختلف که به بررسی طراحی و پل... 

12500 تومان

تهویه مطبوع + توضیحات کامل در برترین پروژه پاورپوینت

پروژه پاورپوینت تهویه مطبوع که شامل توضیحاتی از شرایط و تجهیزات مو... 

12500 تومان

تاثیر اقلیم بر فرم ساختمان به صورت فایل کامل پاورپوینت

پاورپوینت تاثیر اقلیم بر فرم ساختمان ها که به بررسی نحوه طراحی ساخت... 

12500 تومان

مطالعات گرگان به صورت فایل کامل پاورپوینت و آماده

دانلود پروژه پاورپوینت مطالعات گرگان شامل اسلایدهای صفحه ارایی شده و... 

12500 تومان

طراحی اقلیمی معتدل و مرطوب به صورت پاورپوینت

دانلود پروژه پاورپوینت طراحی اقلیمی معتدل و مرطوب ب شامل اسلایدهای... 

12500 تومان

تهویه طبیعی در قالب پروژه پاورپوینت معماری به صورت آماده

تهویه طبیعی دانلود پروژه پاورپوینت تهویه طبیعی  شامل اسلایدهای ص... 

12500 تومان

اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان کامل

دانلود پروژه پاورپوینت اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در سا... 

12500 تومان

پاورپوینت کاربرد انرژی های طبیعی به صورت کامل

دانلود پروژه پاورپوینت انرژی های طبیعی  شامل اسلایدهای صفحه ... 

12500 تومان