دانشگاه هنر و معماری ییل بهمراه متن و عکس

اشنایی با دانشگاه هنر و معماری ییل در قالب یک مقاله دارای متن ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه باوهاوس بهمراه متن و عکس مقاله

مقاله اشنایی با مدرسه باوهاوس که به همراه فایل متنی شامل اطلاعات... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مرکز حوادث ترکیه اموزش و پیشگیری

مقاله اشنایی با مرکز حوادث ترکیه ، که با کاربری آموزش پیشگیری ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

دبستان هینز گالینسی بهمراه متن و عکس مقاله

مقاله معرفی بنای دبستان هینز گالینسی که شامل آشنایی با تاریخچه بنای... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مرکز آموزشی سانت مایور و متن و عکس مقاله

مقاله مرکز آموزشی سانت مایور که به بررسی تاریخچه ساخت این بنای... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

دانشگاه یووسکوله بهمراه عکس و متن مقاله + نقشه های معماری

مقاله آشنایی با دانشگاه یووسکوله دارای یک صفحه توضیحات متنی ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

آکادمی علوم کالیفرنیا به همراه متن و عکس مقاله + نقشه های معماری

مقاله معماری اشنایی با آکادمی علوم کالیفرنیا ، با موضوع اشنایی ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

مدرسه موسیقی جوانان بهمراه متن و عکس مقاله

مقاله معماری آشنایی با مدرسه موسیقی جوانان ، که شامل دو صفحه متن ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

دانشگاه اوترخت بهمراه عکس و متن مقاله

مقاله معرفی دانشگاه اوترخت ، که در ۳ صفحه کامل شرح توضیحات مشخ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

گلخانه اموزشی کادرونتن + عکس و متن مقاله

مقاله معماری گلخانه اموزشی کادرونتن که اشنایی با بنای این گلخانه ر... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

طرح گسترش دانشکده هنر و معماری ییل

مقاله طرح گسترش دانشکده هنر و معماری ییل که به بیان جزئیات بیشتر ا... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان

دپارتمان معماری آستین نولتون + عکس و متن مقاله

از جمله مقاله های اموزشی اشنایی با بناهای اموزشی جهان می باشد ... 

5/5 - (2 امتیاز)
12500 تومان